POLISIYA PARA SA PAGPUTOL SA SERBISYO NG TUBIG DAHIL SA HINDI PAGBABAYAD NG LUNGSOD (SB998)

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

POLISIYA PARA SA PAGPUTOL SA SERBISYO NG TUBIG DAHIL SA HINDI PAGBABAYAD NG LUNGSOD

Pinagtibay noong Setyembre 17, 2019

 

Ang polisiya na ito ay nagbabanggit sa administratibong mga aksyon ng Lungsod ng Yountville para sa koleksyon ng mga delingkuwenteng mga account, kasama ang mga notipikasyon, mga singil, at pagputol ng serbisyo. Ang polisiya na ito ay isasapubliko sa website ng Lungsod. Ang alinmang mga katanungan patungkol sa polisiya na ito ay maaaring idirekta sa (707) 944-8851 o sa Direktor ng Pananalapi ng Lungsod sa 6550 Yount Street, Yountville, CA 94599.

                                                                                         

Delingkuwenteng Account:

Ang mga delingkuwenteng account ay tinutukoy dito bilang alinmang account na nananatiling hindi bayad (at walang ginawang mga paraan sa pagbabayad o nagpatibay ng isang iskedyul ng alternatibong pagbabayad) sa pagsasarado ng opisina 21 na araw pagkatapos na maibigay ang bayarin sa tubig. Ang sumusunod na mga patakaran ay nalalapat sa koleksyon sa mga delingkuwenteng account:

 1. Maliit na Balanse na mga Account: Ang anumang balanse sa isang bayarin ng $20 o mas mababa ay maaaring ipatong sa, at idagdag sa, susunod na yugto ng bayarin na hindi tinatasahan ng isang nahuling singil o madagdagan lalo ang koleksyon na aksyon.
 2. Nahuling Singil: Kung ang pagbabayad para sa isang bayarin ay hindi natanggap sa pagsasara ng opisina sa ika-21 na araw pagkatapos na maibigay ang bayarin, isang nahuling singil ay tinatasa.Ang itinakdang petsa at nahuling singil ay ipapakita nang hayagan sa bayarin.
 3. Pag-uurong ng Nahuling Singil: Sa kahilingan ng kustomer, i-uurong ng Lungsod ang nahuling singil kung may mga kalagayang dapat ipagpatawad at ang kustomer ay hindi natasahan ng isang nahuling singil para sa delingkuwenteng pagbabayad sa nakaraang 6 na buwan.
 4. Pag-uurong sa mga Delingkuwenteng Paalala at mga Singil sa Estado ng California Ang Estado ng California, dahil sa isang matibay na pinansiyal na pundasyon at mga pagkakaiba-iba sa pag-apruba ng badyet at mga proseso ng pagbabayad sa garantiya, ay hindi padadalhan ng mga delingkuwenteng paalala o tasahan ng isang nahuling singil para sa delingkuwenteng pagbabayad ng umiiral na mga account.
 5. Mga Paraan ng Amortisasyon na Plano Ang sinumang kustomer na hindi makapagbayad para sa serbisyo sa tubig sa loob ng normal na yugto ng pagbabayad ay maaaring humiling ng isang plano sa amortisasyon para maiwasan ang pagkaantala ng serbisyo. Isasaalang-alang ng Lungsod ang lahat ng mga sitwasyon na pumapalibot sa request at tutukuyin kung ang isang alternatibong paraan ng pagbabayad ay naaangkop.

  Para maging kuwalipikado para sa isang iskedyul ng alternatibong pagbabayad, dapat ang kustomer ay:

  1. Magsumite ng isang sertipikasyon ng pangunahing pangangalaga na provider, tulad ng ipinaliwanag sa seksyon 14088(A)(1)(b) ng Kapakanan at mga Institusyon na Code, gaya ng pagpuputol ng serbisyo ay nagsasapanganib-sa-buhay sa, o nagbabadya ng isang seryosong banta sa kalusugan at kaligtasan ng, isang residente ng lugar kung saan ang serbisyo ay ibinibigay.
 6. Mga Karagdagang Notipikasyon: Bilang isang paggalang, ang Lungsod ay gagawa ng isang makatuwirang, magandang hangarin na pagsisikap na mapaalam sa kustomer na ang account ay nananatiling lampas na sa itinakdang petsa at karagdagang aksyon sa koleksyon ang darating humigit-kumulang 60 na araw pagkatapos ng itinakdang petsa ng bayarin. Ang pamamaraan ng notipikasyon ay ibabatay sa kagustuhan ng notipikasyon (text, telepono, o email) na pinili ng kustomer. Ang mga kustomer na hindi pumili ng isang pamamaraan ng notipikasyon ay sasabihan sa pamamagitan ng telepono. Walang pananagutan ang Lungsod para sa telepono o email kontak na impormasyon na hindi pinanatiling naka-update ng kustomer.
 7. Sinulat na Diskoneksyon na Paalala: Hindi puputulin ng Lungsod ang serbisyo sa tubig dahil sa hindi pagbabayad hanggang sa ang bayad ng kustomer ay naging delingkuwente sa hindi bababa ng 60 na araw. Ang Lungsod ay gagawa ng isang makatuwirang, magandang hangarin na pagsisikap na makontak ang kustomer sa pamamagitan ng sulat na hindi bababa sa 15 araw bago ang pagpuputol ng serbisyo sa tubig dahil sa hindi pagbabayad. Ang sinulat na diskoneksyon na paalala ay ipapadala sa pankoreo na adres na itinalaga sa account. Kung magkaiba ang pankoreo na adres at ang adres ng ari-arian kung saan ang serbisyo sa tubig ay ibinigay, may ikalawang paalala ang ipapadala sa serbisyo na adres at ipapatanggap sa "Nakatira". Kasama sa sinulat na diskoneksyon na paalala ang:
  • Pangalan at adres ng Kustomer;
  • Halaga ng Delingkuwensiya;
  • Itinakdang petsa ng pagbabayad upang maiwasan ang terminasyon ng mga serbisyo;
  • Ang proseso para mag-apply para sa isang pagpapalawig ng pagbayad;
  • Ang proseso para sa pagpetisyon sa pagsusuri at pag-apela sa bayarin;
  • Ang proseso para mag-apply para sa isang plano ng amortisasyon; at
  • Ang numero ng telepono ng isang kinatawan ng Lungsod na maaaring makapagbigay ng karagdagan impormasyon o gumawa ng mga paraan para sa pagbabayad.
 8. Apatnapu't-Walong (48) Oras na Paalala ng Terminasyon: Ang Lungsod ay gagawa ng isang makatuwirang, magandang hangarin na pagsisikap para ipaalam sa kustomer ng 48 oras bago ang diskoneksyon ng serbisyo ng tubig dahil sa hindi pagbabayad. Ang pamamaraan ng notipikasyon ay ibabatay sa kagustuhan ng notipikasyon (text, telepono, o email) na pinili ng kustomer. Ang mga kustomer na hindi pumili ng isang pamamaraan ng notipikasyon ay sasabihan sa pamamagitan ng telepono. Kung ang Lungsod ay walang kakayahang makagawa ng pagkontak sa pamamagitan ng text, telepono, o email, ang isang magandang hangarin na pagsisikap ang gagawin para bisitahin ang tirahan at mag-iwan ng isang paalala sa terminasyon ng serbisyo.
 9. Pangkatapusang petsa ng Diskoneksyon: Lahat ng mga delingkuwenteng pagsingil sa serbisyo ng tubig at mga kaugnay na pagbabayad ay dapat na matanggap ng Lungsod ng 4:00 p.m. sa araw na tinukoy sa sinulat na diskoneksyon na paalala.
 10. Diskoneksyon sa Serbisyo sa Tubig dahil sa Hindi Pagbabayad: Ididiskonekta ng Lungsod ang serbisyo sa tubig sa pamamagitan ng pagpatay, at sa ilang mga pagkakataon ang pagkakandado, sa metro. Ang kustomer ay sisingilin ng isang pagbabayad para sa pagkonekta ulit sa serbisyo sa sistema ng bayarin kahit na ang metro ay pisikal na pinatay.
 11. Rekoneksyon ng Serbisyo: Para bumalik o magpatuloy ang serbisyo na nadiskonekta dahil sa hindi pagbabayad, ang kustomer ay dapat na magbayad ng isang pagkonekta ulit na bayarin. Sisikapin ng Lungsod na ikonektang muli ang serbisyo sa lalong madaling panahon ngunit, sa hindi bababa, ibabalik ang serbisyo bago ang katapusan ng susunod na regular na araw ng pagtatrabaho kasunod ng pagbabayad ng alinmang halaga sa nakaraan na babayaran, delingkuwenteng mga bayarin na kaugnay sa terminasyon ng serbisyo, at isang deposito para sa pagkonektang muli ng account. Ang serbisyo sa tubig na binuksan ng sinumang tao maliban sa tauhan ng Lungsod o walang pahintulot ng Lungsod ay maaaring sumailalim sa mga multa o karagdagang mga pagsingil o mga bayarin. Anumang mga pinsala na nangyari bilang resulta ng walang pahintulot na panunumbalik ng serbisyo ay pananagutan ng kustomer.
 12. Pagkonektang Muli ng Serbisyo Pagkatapos ng Oras ng Opisina: Ang serbisyo na napanumbalik pagkatapos ng 4:00 pm Lunes hanggang Biyernes, o sa katapusan ng linggo o piyesta opisyal ay sisingil ng pagkatapos-ng-oras-ng-trabaho na bayarin para sa pagkonektang muli. Ang serbisyo ay hindi mapapanumbalik pagkatapos ng regular na mga oras ng opisina maliban kung ipinaalam sa kustomer ang pagkatapos-ng-oras-ng-trabaho na bayarin para sa pagkonektang muli at pumirma sa isang kasunduan na kinikilala ang bayarin at sumasang-ayon na tawagan ang departamento ng pagbabayad ng Lungsod nang hindi lalampas ng tanghali ng susunod na araw ng trabaho para magbayad sa bayarin. Ang pagkatapos-ng-oras-ng-trabaho na bayarin para sa pagkonektang muli ay idaragdag sa regular na bayarin sa pagkonektang muli at ang nahuling singil para sa nakaraang babayaran na account. Ang kawani ng Lungsod na tumutugon sa mga tawag ng serbisyo ay hindi pinapahintulutan na kumulekta ng bayad ngunit hihilingin sa kustomer na tawagan ang departamento ng pagbabayad bago magtanghali ng susunod na araw ng trabaho.

  Minsan ang serbisyo sa tubig ay pinutol dahil ang serbisyo ay isang bagong account at ang Lungsod ay hindi nakatanggap ng isang request para gawin ang serbisyo. Kung ang serbisyo ay pinapanumbalik pagkatapos ng regular na oras ng pagtatrabaho dahil ang kustomer ay hindi pa nakapagsimula sa serbisyo, ang kustomer ay dapat na sumang-ayon na tawagan ang departamento ng pagbabayad para masimulan ang serbisyo sa susunod na araw ng pagtatrabaho at ang pagkatapos-ng-oras-ng-trabaho na bayarin para sa pagkonektang muli ay mauurong. Kung ang serbisyo ay pinutol dahil sa anumang dahilan na hindi natukoy sa itaas, ang serbisyo ay dapat na mapanumbalik kaagad hangga't maaari at ang kustomer ay napayuhan na tawagan ang departamento ng pagbabayad para malutas ang problema. Walang pagkatapos-ng-oras-ng-trabaho na bayarin para sa pagkonektang muli ang sisingilin sa pagkakataon na ito.

 13. Notipikasyon sa Disposisyon ng Ibinalik na Tseke: Pagkatanggap ng isang ibinalik ng tseke na kinuha bilang kabayaran sa serbisyo sa tubig o iba pang mga pagsingil, ituturing ng Lungsod na ang account ay hindi nabayaran. Ang Lungsod ay gagawa ng isang makatuwirang, magandang hangarin na pagsisikap na ipaalam sa kustomer sa pamamagitan ng telepono o email tungkol sa ibinalik na tseke. Isang 48-oras na paalala ng terminasyon ng serbisyo dahil sa isang ibinalik na tseke ang lilikhain. Ang pamamaraan ng notipikasyon ay ibabatay sa kagustuhan ng notipikasyon (text, telepono, o email) na pinili ng kustomer. Ang mga kustomer na hindi pumili ng isang pamamaraan ng notipikasyon ay sasabihan sa pamamagitan ng telepono. Kung ang Lungsod ay walang kakayahang makagawa ng pagkontak sa pamamagitan ng text, telepono, o email, ang isang magandang hangarin na pagsisikap ang gagawin para bisitahin ang tirahan at mag-iwan ng isang paalala sa terminasyon ng serbisyo.

  Ang serbisyo sa tubig ay puputulin kung ang halaga ng ibinalik na tseke at ang singil sa ibinalik na tseke ay hindi nabayaran sa o bago ang petsa na tinukoy sa paalala ng terminasyon. Ang lahat ng mga halaga na nabayaran para matubos ang isang ibinalik na tseke at para mabayaran ang singil sa ibinalik na tseke dapat ay cash, credit card o sertipikadong mga pondo.

 14. Ibinalik na mga Tseke para sa Nakaraang Pinutol na Serbisyo: Sa pangyayari na ang isang kustomer ay nagbayad ng isang non‐negotiable na tseke bilang isang kabayaran para mapanumbalik ang serbisyo sa tubig na sa nakaraan ay pinutol dahil sa hindi pagbabayad at ipinanumbalik ng Lungsod ang serbisyo, maaaring agad na putulin ng Lungsod ang serbisyo na hindi nagbibigay ng kaukulang paalala. Walang 48-oras na paalala sa terminasyon ang ibibigay sa kaso ng isang non‐negotiable na tseke na binayad para sa kabayaran ng mga singil para sa tubig na sumailalim sa pagputol.

  Ang sinumang kustomer na nagpalabas ng isang non‐negotiable na tseke bilang kabayaran para mapanumbalik ang serbisyo na pinatay dahil sa hindi pagbabayad ay hihilingin na magbayad ng cash, credit card o sertipikadong mga pondo para mapanumbalik ang mga diskoneksyon sa serbisyo sa hinaharap para sa isang yugto ng 12 buwan mula sa petsa ng ibinalik na pagbabayad.

 15. Pinagtatalunan na mga Bayarin: Ang mga kustomer ay maaaring tumutol o umapela sa isang bayarin alinsunod sa seksyon 13.40.010 ng Yountville Municipal Code. Para tumutol sa isang bayarin, ang kustomer ay dapat sumunod sa itinakdang proseso:
  1. Ang customer ay hihiling ng isang pagsusuri ng bayarin ng Pinansiyal na Direktor ng Lungsod sa pamamagitan ng pagsulat sa loob ng 15 na araw na natanggap ang bayarin.
  2. Ang Pinansiyal na Direktor ay magpapalabas ng isang sinulat na desisyon sa kustomer sa loob ng 10 araw ng request, sa pamamagitan man ng personal sa serbisyo o sa Koreo ng U.S.
  3. Maaaring umapela ang kustomer sa desisyon ng Pinansiyal na Direktor sa pamamagitan ng pagsulat sa Tagapamahala ng Lungsod, o sa itinalaga, sa loob ng 10 na araw ng serbisyo o paghahatid ng naturang desisyon. Ang naturang apela ay dapat na ipadala sa Tagapamahala ng Lungsod sa Yountville Town Hall, 6550 Yount Street, Yountville, California, 94599.
  4. Pangyayarihin ng Tagapamahala ng Lungsod o ang itinalaga na ang bagay na ito ay itakda para sa isang pagdinig sa loob ng 30 araw ng pagtanggap ng sinulat na apela. Ang Tagapamahala ng Lungsod o ang itinalaga ay magbibigay ng hindi bababa sa 10 araw na sinulat na paalala sa kustomer ng oras at lugar para sa pagdinig sa pamamagitan ng personal na serbisyo o Koreo ng U.S., ang selyo ay binayaran na.
  5. Ang Tagapamahala ng Lungsod o ang itinalaga ay isasaalang-alang ang lahat ng ebidensiya na ibinigay sa pagdinig, at magbibigay ng sinulat na paalala ng kanyang mga natuklasan at desisyon sa loob ng 30 na araw ng konklusyon ng pagdinig sa pamamagitan ng personal na serbisyo o Koreo ng U.S., ang selyo ay binayaran na.
  6. Ang desisyon ng Tagapamahala ng Lungsod o ang itinalaga ay pangwakas na.
 1. Nagpapakita na siya ay walang kakayahang pinansiyal para magbayad para sa serbisyo sa loob ng normal na siklo ng pagbabayad ng Lungsod. Ang isang kustomer ay maaaring matagpuang walang kakayahang pinansiyal para magbayad kung:
  1. Sinumang miyembro ng sambahayan ng kustomer ay kasalukuyang tagatanggap ng CalWORKS, CalFresh, pangkalahatang tulong, Medi-Cal, Karagdagang Seguridad na Kita/Karagdagang Pagbabayad na Programa ng Estado, o Espesiyal na Karagdagang Nutrisyon na Programa ng California para sa mga Kababaihan, mga Sanggol at mga Bata; o
  2. Idineklara ng kustomer na ang taunang kita ng sambahayan ay mababa kaysa sa 200 porsyento ng pederal na antas ng karalitaan.
 2. Sumang-ayon na pumasok sa iskedyul ng alternatibong pagbabayad na inaalok ng Lungsod, pinamamahalaan ng mga polisiya na isinalarawan dito.

  Mga iskedyul ng pagbabayad na umaabot sa susunod na yugto ng bayarin ay itinuturing na isang plano ng amortisasyon, na dapat ay nasa pagsusulat at nilagdaan ng kustomer. Ang isang plano ng amortisasyon ay hinahati-hati ang hindi nabayaran na balanse sa loob ng isang yugto na tinukoy ng kustomer, hindi lalampas ng 12 na buwan mula sa original na petsa ng bayarin. Ang mga hinati-hati na pagbabayad ay isasama sa, at napasailalim sa itinakdang petsa ng, regular na bayarin ng kustomer. Dapat na sumunod ang kustomer sa mga tuntunin ng plano ng amortisasyon at manatiling nagbabayad sa kasalukuyan dahil ang mga singil ay naiipon sa bawat kasunod na yugto ng bayarin. Ang kustomer ay hindi maaaring humiling ng karagdagang amortisasyon sa anumang kasunod na mga hindi nabayarang pagsingil habang nagbabayad ng delingkuwenteng mga singil alinsunod sa isang plano ng amortisasyon. Ang pagkabigo sa pagsunod sa mga tuntunin ng isang plano ng amortisasyon ay magreresulta sa pagpapalabas ng sinulat na diskoneksyon na paalala. Ang diskoneksyon na paalala ay magiging nasa anyo ng isang pansabit sa pinto na ihahatid sa lugar na hindi mas maaga sa 5 na araw na may opisina sa hinaharap ng pagpuputol ng serbisyo.

  Ang Lungsod ay maaaring, sa pagpapasiya nito, mag-alok ng iba pang iskedyul sa pagbabayad sa pahintulot ng mga seksyon 116900 et seq. ng Kalusugan at Kaligtasan na Code sa mga kustomer na nakatutugon sa mga kuwalipikasyon na isinalarawan sa itaas.

 1. Paalala sa mga Residensiyal na mga Nangungupahan/Naninirahan sa isang Tirahan na may Indibidwal na Metro

  Ang Lungsod ay gagawa ng isang makatuwirang, magandang hangarin na pagsisikap para ipaalam sa mga naninirahan, sa pamamagitan ng sinulat na paalala, kapag ang account ng serbisyo sa tubig ay may pagkakautang at sasailalim sa diskoneksyon nang hindi bababa ng 15 na araw bago ang serbisyo sa tubig ay puputulin. Ang sinulat na paalala ay magpapayo sa nangungupuhan/naninirahan na sila ay may karapatan na maging mga kustomer ng Lungsod na hindi hinihiling sa kanila na magbayad sa halaga na babayaran sa delingkuwenteng account, sa kondisyon na sila ay handang umako sa pinansiyal na pananagutan para sa susunod na mga pagsingil para sa serbisyo sa tubig sa adres na iyon. Para mai-urong ang halaga na babayaran sa delingkuwenteng account, ang nangungupahan/naninirahan ay dapat na magbigay ng beripikasyon ng paninirahan sa anyo ng isang kasunduan sa pangungupa o patunay ng mga pagbabayad ng upa.

 2. Paalala sa mga Nangungupahan/Naninirahan sa isang Maramihang-Yunit na Complex sa pamamagitan ng isang Master Meter. Ang Lungsod ay gagawa ng isang makatuwirang, magandang hangarin na pagsisikap para ipaalam sa mga naninirahan, sa pamamagitan ng isang sinulat na paalala na isinabit sa pintuan ng bawat tirahan, kapag ang account ng serbisyo ng tubig ay may pagkakautang at sasailalim sa diskoneksyon nang hindi bababa ng 15 na araw bago ang serbisyo sa tubig ay puputulin. Ang sinulat na paalala ay magpapayo sa nangungupuhan/naninirahan na sila ay may karapatan na maging mga kustomer ng Lungsod na hindi hinihiling sa kanila na magbayad sa halaga na babayaran sa delingkuwenteng account, sa kondisyon na sila ay handang umako sa pinansiyal na pananagutan para sa (mga) adres na pinagsisilbihan ng master meter. Kung ang isa o higit pang mga naninirahan ay handa at kayang umako sa pananagutan para sa susunod na mga pagsingil para sa serbisyo ng tubig sa kasiyahan ng Lungsod, o kung mayroong pisikal na pamamaraan, na legal na magagamit ng Lungsod, na mapili ang pagputol sa serbisyo sa yaong mga naninirahan na hindi nakatugon sa mga kinakailangan para sa serbisyo, gagawing magagamit ng Lungsod ang serbisyo na ito sa mga naninirahan sa yaong mga nakatugon sa mga kinakailangan.

  Kung ang sinulat na diskoneksyon na paalala ay ibinalik sa pamamagitan ng koreo bilang hindi maipadala, ang Lungsod ay gagawa ng isang makatuwirang, magandang hangarin na pagsisikap para bisitahin ang tirahan at mag-iwan ng isang paalala ng pagputol dahil sa hindi pagbabayad.

Kung ang isang kustomer ay tumututol sa bayarin sa tubig at gagamitin ang kanyang karapatan para umapela sa Lupon ng mga Direktor, hindi puputulin ng Lungsod ang serbisyo sa tubig dahil sa hindi pagbabayad habang ang apela ay nakabinbin.