Polisiya Para Sa Pagputol Sa Serbisyo Ng Tubig Dahil Sa Hindi Pagbabayad Ng Lungsod (Sb998)

Polisiya Para Sa Pagputol Sa Serbisyo Ng Tubig Dahil Sa Hindi Pagbabayad Ng Lungsod

Pinagtibay noong Setyembre 17, 2019

Ang polisiya na ito ay nagbabanggit sa administratibong mga aksyon ng Lungsod ng Yountville para sa koleksyon ng mga delingkuwenteng mga account, kasama ang mga notipikasyon, mga singil, at pagputol ng serbisyo. Ang polisiya na ito ay isasapubliko sa website ng Lungsod. Ang alinmang mga katanungan patungkol sa polisiya na ito ay maaaring idirekta sa 707-944-8851 o sa Direktor ng Pananalapi ng Lungsod sa 6550 Yount Street, Yountville, CA 94599.

Delingkuwenteng Account:

Ang mga delingkuwenteng account ay tinutukoy dito bilang alinmang account na nananatiling hindi bayad (at walang ginawang mga paraan sa pagbabayad o nagpatibay ng isang iskedyul ng alternatibong pagbabayad) sa pagsasarado ng opisina 21 na araw pagkatapos na maibigay ang bayarin sa tubig. Ang sumusunod na mga patakaran ay nalalapat sa koleksyon sa mga delingkuwenteng account:

 1. Maliit na Balanse na mga Account: Ang anumang balanse sa isang bayarin ng $20 o mas mababa ay maaaring ipatong sa, at idagdag sa, susunod na yugto ng bayarin na hindi tinatasahan ng isang nahuling singil o madagdagan lalo ang koleksyon na aksyon.
 2. Nahuling Singil: Kung ang pagbabayad para sa isang bayarin ay hindi natanggap sa pagsasara ng opisina sa ika-21 na araw pagkatapos na maibigay ang bayarin, isang nahuling singil ay tinatasa.Ang itinakdang petsa at nahuling singil ay ipapakita nang hayagan sa bayarin.
 3. Pag-uurong ng Nahuling Singil: Sa kahilingan ng kustomer, i-uurong ng Lungsod ang nahuling singil kung may mga kalagayang dapat ipagpatawad at ang kustomer ay hindi natasahan ng isang nahuling singil para sa delingkuwenteng pagbabayad sa nakaraang 6 na buwan.
 4. Pag-uurong sa mga Delingkuwenteng Paalala at mga Singil sa Estado ng California Ang Estado ng California, dahil sa isang matibay na pinansiyal na pundasyon at mga pagkakaiba-iba sa pag-apruba ng badyet at mga proseso ng pagbabayad sa garantiya, ay hindi padadalhan ng mga delingkuwenteng paalala o tasahan ng isang nahuling singil para sa delingkuwenteng pagbabayad ng umiiral na mga account.
 5. Mga Paraan ng Amortisasyon na Plano Ang sinumang kustomer na hindi makapagbayad para sa serbisyo sa tubig sa loob ng normal na yugto ng pagbabayad ay maaaring humiling ng isang plano sa amortisasyon para maiwasan ang pagkaantala ng serbisyo. Isasaalang-alang ng Lungsod ang lahat ng mga sitwasyon na pumapalibot sa request at tutukuyin kung ang isang alternatibong paraan ng pagbabayad ay naaangkop.

  Para maging kuwalipikado para sa isang iskedyul ng alternatibong pagbabayad, dapat ang kustomer ay:

  1. Magsumite ng isang sertipikasyon ng pangunahing pangangalaga na provider, tulad ng ipinaliwanag sa seksyon 14088(A)(1)(b) ng Kapakanan at mga Institusyon na Code, gaya ng pagpuputol ng serbisyo ay nagsasapanganib-sa-buhay sa, o nagbabadya ng isang seryosong banta sa kalusugan at kaligtasan ng, isang residente ng lugar kung saan ang serbisyo ay ibinibigay.
 6. Mga Karagdagang Notipikasyon: Bilang isang paggalang, ang Lungsod ay gagawa ng isang makatuwirang, magandang hangarin na pagsisikap na mapaalam sa kustomer na ang account ay nananatiling lampas na sa itinakdang petsa at karagdagang aksyon sa koleksyon ang darating humigit-kumulang 60 na araw pagkatapos ng itinakdang petsa ng bayarin. Ang pamamaraan ng notipikasyon ay ibabatay sa kagustuhan ng notipikasyon (text, telepono, o email) na pinili ng kustomer. Ang mga kustomer na hindi pumili ng isang pamamaraan ng notipikasyon ay sasabihan sa pamamagitan ng telepono. Walang pananagutan ang Lungsod para sa telepono o email kontak na impormasyon na hindi pinanatiling naka-update ng kustomer.
 7. Sinulat na Diskoneksyon na Paalala: Hindi puputulin ng Lungsod ang serbisyo sa tubig dahil sa hindi pagbabayad hanggang sa ang bayad ng kustomer ay naging delingkuwente sa hindi bababa ng 60 na araw. Ang Lungsod ay gagawa ng isang makatuwirang, magandang hangarin na pagsisikap na makontak ang kustomer sa pamamagitan ng sulat na hindi bababa sa 15 araw bago ang pagpuputol ng serbisyo sa tubig dahil sa hindi pagbabayad. Ang sinulat na diskoneksyon na paalala ay ipapadala sa pankoreo na adres na itinalaga sa account. Kung magkaiba ang pankoreo na adres at ang adres ng ari-arian kung saan ang serbisyo sa tubig ay ibinigay, may ikalawang paalala ang ipapadala sa serbisyo na adres at ipapatanggap sa "Nakatira". Kasama sa sinulat na diskoneksyon na paalala ang:
  • Pangalan at adres ng Kustomer;
  • Halaga ng Delingkuwensiya;
  • Itinakdang petsa ng pagbabayad upang maiwasan ang terminasyon ng mga serbisyo;
  • Ang proseso para mag-apply para sa isang pagpapalawig ng pagbayad;
  • Ang proseso para sa pagpetisyon sa pagsusuri at pag-apela sa bayarin;
  • Ang proseso para mag-apply para sa isang plano ng amortisasyon; at
  • Ang numero ng telepono ng isang kinatawan ng Lungsod na maaaring makapagbigay ng karagdagan impormasyon o gumawa ng mga paraan para sa pagbabayad.
  #BBD0E0 »